3 steg till tydligare roller på jobbet

Remente Pulse Check är ett verktyg för att mäta psykosocial arbetsmiljö i realtid. Det som är drivkraften bakom engagemang, prestation och hälsa i alla organisationer.

Här tittar vi närmare på en av mätpunkterna (eller Drivers som vi kallar det) i verktyget, nämligen rollklarhet. Vad innebär det och hur påverkar bra och dålig rollklarhet den psykosociala hälsan i din organisation?

Vad innebär rollklarhet?

Drivern "Rollklarhet" mäter om det finns tydlighet i rollerna i organisationen, det vill säga gällande arbetsinnehåll, förväntan och ansvarsområde. Forskning visar att grad av rollklarhet
har betydelse för engagemang, prestation och trivsel i arbetet [1,2,3,4]. Låg rollklarhet skapar stress och kan leda till utmattning, depression och konflikter. Idealt finns på ett arbete en balans mellan struktur och utrymme för frihet genom kreativitet. Frågan är kopplad till begreppen rollkonflikter, rolloklarhet och rollstress inom forskning inom psykosocial arbetsmiljö [5] [6].

Rollkonflikter innebär att individen utsätts för olika förväntningar från olika avsändare som innebär att om den uppfyller vissa förväntningar kommer andra inte att kunna bli uppfyllda. Rollkonflikter gör arbetet mer psykiskt krävande.

Rolloklarhet innebär att individen är osäker på hur den skall agera eller prioritera för att uppnå de satta målen.

Rollstress innebär att individen slits mellan oförenliga förväntningar gällande målen. Rollstress har visat sig ha samband med brister i arbetsorganisation eller i ledarskap och kan ha samband med att individen inte inte har fått reell egenkontroll, dvs möjlighet att sätta gränser, styra arbetstakt och arbetssätt inom sitt arbete.

Så här går du vidare

Fråga

Hur uppfattar alla sin egen roll? – Be medarbetarna göra en skriftlig rollbeskrivning

Förtydliga

Kom överrens om vilka ansvarsområden som ska ingå i rollen - viktigt att ni synkar era förväntningar – Uppdatera rollbeskrivning

Förmedla

Kommunicera de nya rollbeskrivningarna till teamet – Se till så att alla vet vad som förväntas av varandra

Källor

[1] D. Katz and R. L. Kahn, The Social Psychology of Organizations. Wiley, 1978.

[2] J. Schaubroeck, J. L. Cotton, and K. R. Jennings, “Antecedents and consequences of role stress: A covariance structure analysis,” J. Organ. Behav., vol. 10, no. 1, pp. 35–58, 1989.

[3] D. Örtqvist and J. Wincent, “Prominent consequences of role stress: A meta-analytic review,” Int. J. Stress Manag., vol. 13, no. 4, pp. 399–422, 2006.

[4] S. Rubenowitz, Organisationspsykologi och ledarskap (3 upp). Lund: Studentlitteratur, 2004.

[5] “Kvinnors och mäns arbetsvillkor (RAP 2016:2), kunskapssammanställning - Arbetsmiljöverket.” [Online]. Available: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/kvinnors-och-mans-arbetsvillkor/. [Accessed: 26-Mar-2018].

[6] A. O. V. (forte) Forskningsrådet för hälsa, “Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro,” 2015.