3 steg till bättre samarbete på jobbet

Remente Pulse Check är ett verktyg för att mäta psykosocial arbetsmiljö i realtid. Det som är drivkraften bakom engagemang, prestation och hälsa i alla organisationer.

Här tittar vi närmare på en av mätpunkterna (eller Drivers som vi kallar det) i verktyget, nämligen Samarbete. Vad innebär det och hur påverkar bra och dåligt samarbete den psykosociala hälsan i din organisation?

Hur mäter man samarbete?

Drivern "Samarbete" mäter huruvida de anställda upplever att det finns
ett gott samarbete och gemenskap i arbetsgruppen.

Teamklimat

I en arbetsgrupp med positivt så kallat "teamklimat" är åsikter och nytänkande välkommet, det finns gemensamma inspirerandeb mål att sträva mot, goda prestationer och kvalitet värdesätts, det finns regelbunden kontakt, stabilitet och även tid och utrymme för att utveckla gruppen [1][2]. Studier visar att ett positivt teamklimat har samband med en grupps prestationer, innovationsförmåga, trivseln på arbetet och psykisk hälsa [3][4][5][6].

Socialt Stöd

Socialt stöd är ett samlingsbegrepp som innefattar att kunna ge relevant information, praktiskt hjälp, hjälp med beslutsfattande och prioritering, återkoppling samt emotionellt stöd [7]. Studier har visat att välfungerande socialt stöd har samband med högre engagemang och arbetsmotivation, högre prestation, högre grad av trivsel på arbetet, mindre sjukfrånvaro, ökad psykisk hälsa (depression och utbrändhet), mindre ryggproblem samt mindre risk för hjärt- och kärlsjukdom [8] [9] [10]. Välfungerande socialt stöd visar också samband med minskad risk att säga upp sig och lägre upplevelse av stressnivån i arbetet [8][11].

Lågt socialt stöd har samband med minskat engagemang och prestation, ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa och högre sjukfrånvaro [8][10]. God arbetsgemenskap är också en av flera faktorer i psykosocial arbetsmiljökartläggning (PAK) [12]. Ju fler faktorer som ger positivt utslag desto högre grad av personlig tillfredsställelse, ökat arbetsengagemang och minskad stress på arbetet.

Så här går du vidare
  1. Lär känna varandra - När vi vet varandras styrkor och svagheter skapar vi bättre förståelse för varandras arbete. Detta gör också att vi vågar tala i gruppen och lyfta förslag eller förbättringsområden.

  2. Sätt mål - Det är enklare att jobba ihop när alla vet vart ni är på väg (TIPS. "Läs kursen Sätt SMARTA mål i 5 steg" i Rementes resursbank)

  3. Strukturera kommunikationen - Sätt en struktur för hur ofta ni återkopplar, rapporterar och stämmer av hur nära ni är målet.

Referenser

[1] N. R. Anderson and M. A. West, “Measuring climate for work group innovation: development and validation of the team climate inventory,” J. Organ. Behav., vol. 19, no. 3, pp. 235–258, 1998.

[2] I. N. Dubina, “Measuring Organizational Climate for Creativity and Innovation,” in Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation, and Entrepreneurship, 2013, pp. 1238–1244.

[3] S. A. Wheelan, C. N. Burchill, and F. Tilin, “The link between teamwork and patients’ outcomes in intensive care units,” Am. J. Crit. Care, vol. 12, no. 6, pp. 527–534, Nov. 2003.

[4] J. Proudfoot et al., “Team climate for innovation: what difference does it make in general practice?,” Int. J. Qual. Health Care, vol. 19, no. 3, pp. 164–169, 2007.

[5] M. Sinokki et al., “The association between team climate at work and mental health in the Finnish Health 2000 Study,” Occup. Environ. Med., vol. 66, no. 8, pp. 523–528, Aug. 2009.

[6] J. Ylipaavalniemi, M. Kivimäki, M. Elovainio, M. Virtanen, L. Keltikangas-Järvinen, and J. Vahtera, “Psychosocial work characteristics and incidence of newly diagnosed depression: a prospective cohort study of three different models,” Soc. Sci. Med., vol. 61, no. 1, pp. 111–122, Jul. 2005.

[7] J. S. House, Work stress and social support. Addison Wesley Publishing Company, 1981.

[8] “Kvinnors och mäns arbetsvillkor (RAP 2016:2), kunskapssammanställning - Arbetsmiljöverket.” [Online]. Available: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/kvinnors-och-mans-arbetsvillkor/. [Accessed: 26-Mar-2018].

[9] A. O. V. (forte) Forskningsrådet för hälsa, “Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro,” 2015.

[10] “Arbetsmiljöns betydelse för syntom på depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt,” Statens beredskap för medicinsk utvärdering, SBU- rapport, nr 223, 2014.

[11] N. A. Bowling, G. M. Alarcon, C. B. Bragg, and M. J. Hartman, “A meta-analytic examination of the potential correlates and consequences of workload,” Work & Stress, vol. 29, no. 2, pp. 95–113, 2015.

[12] S. Rubenowitz, Organisationspsykologi och ledarskap (3 upp). Lund: Studentlitteratur, 2004.